OBCHODNÉ PODMIENKY

 I.Úvod

 1. Spoločnosť Nabikini- Erwel s.r.o. so sídlom Baranecká 171, Brezová pod Bradlom, 90613, Zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, vložka 19346 / T, IČO: 36711608, IČO DPH: SK 2022292734, (ďalej len „Predajca“), ponúka ku kúpe odevný tovaru, prostredníctvom webových stránok NABIKINI.eu (ďalej len „Obchod“ alebo „Webové stránky“).
 2. Týmito obchodnými podmienkami (ďalej len „Obchodné podmienky“) sa riadi nákup a predaj tovaru.
 3. Obchodné podmienky sú prístupné na webovej stránke, kde si zákazník (ďalej len „Kupujúci“) môže zobraziť a stiahnuť ich v aktuálnej verzii.
 4. Fotografie, grafická prezentácia ponúkaného tovaru, firemné logá alebo loga výrobkov, slúžia výhradne na prezentáciu pri prevádzke Obchodu, sú chránené autorským právom a Kupujúci nie je oprávnený s týmito prvkami akokoľvek ďalej nakladať.
 5. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami ● zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov ● zákona č. 22/2004 S. z., O elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. O štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., v znení neskorších predpisov ● zákona č. 250/2007 S. z., O ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov ● zákona č. 102/2014 Š.Z. ,. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej mimo diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkárne predajcu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ● zákona č. 391/2015 Sz, o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ďalších predpisov.

II.Objednávka

 1. Predávajúci uzatvára zmluvy s Kupujúcim prostredníctvom objednávky urobené Kupujúcim na Webovej stránke nabikini.eu
 2. Predmetom objednávky je tovar vybraný Kupujúcim z dostupnej ponuky Obchodu. Predaj v obchode predávajúceho je realizovaný výhradne pre fyzické osoby. (Nie pre SZČO či firmy).
 3. Pri nákupe prostredníctvom webovskej stránky Kupujúci vyberá tovar ku kúpe kliknutím na pole „Pridať do košíka“ u jednotlivých položiek tovaru. Po ukončení výberu tovaru a kliknutí na pole „Košík“, sa zobrazí zoznam všetkých vybraných položiek tovaru a polia „Prejsť do pokladne“. Po kliknutí nasleduje proces objednávky v 3 krokoch. Kupujúci v 1. kroku objednávky vyplní kontaktné a fakturačné údaje potrebné pre uzatvorenie Zmluvy a vystavenia faktúry (ďalej len „OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR“). Kupujúci je uzrozumený s tým, že označením políčka „Súhlasím s Obchodnými podmienkami“, ktorá je súčasťou 1. kroku objednávky, potvrdzuje, že sa s Obchodnými podmienkami podrobne zoznámil s dostatočným časovým predstihom pred vykonaním objednávky, a že tieto v plnom rozsahu a bez výhrad prijíma. Ak Kupujúci nesúhlasí so znením obchodných podmienok, príslušnú objednávku nemožno uskutočniť.
 4. V 2. kroku objednávky zvolí Kupujúci spôsob platby a doručenia.
 5. V 3. kroku objednávky sa zobrazí rekapitulácia objednávky zahŕňajúce zoznam objednaného tovaru, celkovú cenu, kontaktné a fakturačné údaje a spôsob dopravy a platby. Kliknutím na pole „Záväzne objednať“ je objednávka dokončená a odoslaná Predávajúcemu.
 6. Uzatvorením zmluvy sa tieto Obchodné podmienky stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou.
 7. Predávajúci nie je povinný najmä spracovať objednávku a uzavrieť kúpnu zmluvu v prípade, že: Kupujúci uviedol nesprávne alebo neúplné údaje, a tieto nedoplnil do 5-tich dní po tom, keď bol Predávajúcim vyzvaný k náprave, platba za objednávku v prípade úhrady „Prevod“ nebola vykonaná počas 3 pracovných dní odo dňa odoslania e-mailu s údajmi o platbe Kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak sa objednaný tovar v medziobdobí od uskutočnenia objednávky Kupujúcim do spracovania objednávky Predávajúcim stalo nedostupné

III. Dodanie tovaru

 1. Spôsob prepravy a dodanie tovaru si kupujúci vyberie v objednávke. Podmienky prepravy a dodania sú uvedené na webových stránkach.
 2. Predávajúci je povinný prostredníctvom dopravcu dodať tovar na miesto dodania a kupujúci je povinný na mieste dodania tovaru prevziať.
 3. Kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní, alebo si ho v primeranom čase vyzdvihnúť, ak sa tak nestane je kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu náklady spojené s doručovaním tovaru.

IV. Ceny a spôsob platby

 1. Ceny tovaru sú vrátane všetkých súvisiacich daní a poplatkov.
 2. Kupujúci si môže zvoliť medzi nasledujúcimi spôsobmi platieb objednávky:
  • v hotovosti kuriérskej službe v mieste doručenia (na dobierku)
  • bankovým prevodom
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ceny tovaru v Obchode, zavádzať nové tovar na predaj, vyhlasovať a odvolávať zľavové akcie alebo tieto akcie meniť, pričom takými zmenami nie sú dotknuté práva Kupujúceho prameniace z odoslanej objednávky či uzatvorenej zmluvy.

V. Záruka, reklamácie a vrátenie tovaru, odstúpenie od zmluvy

 1. Ak zistí Kupujúci poškodenie tovaru počas dopravy, spíše v prítomnosti zamestnanca kuriérskej služby protokol o poškodení tovaru počas prepravy a tento odovzdá Predávajúcemu k ďalšiemu vybavenie reklamácie prepravy.
 2. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom podľa platných právnych predpisov, má právo na odstúpenie od Zmluvy a bezplatné vrátenie nepoužitého tovaru bez uvedenia dôvodov počas 14 dní od dátumu prijatia tovaru.
 3. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Uvedené neplatí:
  • u veci predávané za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,
  • na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním,
  • ak to vyplýva z povahy veci
 4. Reklamovaný tovar zašle Kupujúci spoločne s písomným popisom vady alebo reklamačným formulárom stiahnutým z Webových stránok a dokladom o kúpe v Obchode, na adresu:

Pre Slovensko : NABIKINI- Erwel s.r.o., Baranecká 171, Brezová pod Bradlom, 90613

Pre Českú republiku : Salon Villa – sklad  NABIKINI, Jungmannova 373/20, Liberec, 46001

 1. Predávajúci potvrdí bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od doručenia reklamovaného tovaru, jeho prijatie a oznámi Kupujúcemu spôsob vybavenia reklamácie. Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní
 2. V prípade, že reklamácia nebude vybavená kladne, tovar bude odoslaný späť Kupujúcemu spolu s odôvodnením zamietnutia reklamácie.

VI. Ochrana osobných údajov

 1. Uzatvorením zmluvy Kupujúci dáva Predávajúcemu súhlas na spracovanie osobných údajov za ďalej uvedených podmienok. Osobné údaje budú spracovávané v tomto rozsahu: meno a priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa, pohlavie, história kupujúceho v Obchode.
 2. Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované na nasledujúce účely: ponúkanie obchodu a služieb, marketingová a reklamná činnosť, vedenie používateľského účtu a vytváranie databáz klientov (odberateľov), ako aj plnenie uzatvorených kúpnych zmlúv vr. zasielanie tovaru, vystavovanie faktúr, vedenie súvisiace komunikácie, popr. zasielanie obchodných oznámení (newsletterov), to všetko v súvislosti s prevádzkovaním internetového e-shopu.
 3. Osobné údaje sú ukladané v bezpečnej databáze; Predávajúci sa zaväzuje prijať potrebné technické a organizačné opatrenia za účelom ochrany spracúvaných osobných údajov. Osobné údaje sú spracovávané manuálne (vlastnými zamestnancami i spracovateľm) a automatizovane (vlastnými zamestnancami i spracovateľom).
 4. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje na dobu neurčitú. Kupujúci je oprávnený udelený súhlas na spracovanie osobných údajov kedykoľvek odvolať oznámením odoslaným elektronicky na adresu elektronickej pošty predávajúceho alebo písomne ​​na adresu predávajúceho pre doručovanie.
 5. Správcom osobných údajov je Predávajúci, ktorý sa zaväzuje osobné údaje spracovávať v súlade s týmito Obchodnými podmienkami a príslušnými právnymi predpismi, najmä v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v platnom znení. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje Predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho odovzdávané tretím osobám. Osobné údaje Kupujúceho môžu byť sprístupnené tretím osobám, ak to ustanovuje legislatíva.
 6. Kupujúci má právo na prístup k osobným údajom, má právo na ich opravu, doplnenie, má právo na ich blokáciu, môže žiadať Predávajúceho o vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu v prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov , ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, a to vždy prostredníctvom žiadosti zaslané elektronicky na adresu elektronickej pošty Predávajúceho alebo písomne ​​na adresu Predávajúceho pre doručovania či do sídla Predávajúceho. O následnom postupe bude Kupujúci informovaný písomne ​​alebo e-mailovú formou
 7. Kupujúci ďalej môže pri uzavretí kúpnej zmluvy vyjadriť svoj súhlas so zasielaním obchodných oznámení (newsletterov) Distribútora týkajúcich sa jeho podobných produktov alebo služieb na elektronickú adresu, ktorú kupujúci uviedol pri registrácii používateľského účtu či ktorú uviedol v rámci jednorazové objednávky, a v tomto rozsahu ak tomu účelu potom udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Kupujúci môže kedykoľvek odmietnuť zasielanie obchodných informácií.
 8. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú úplné a správne a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov s tým, že niektoré osobné údaje sú potrebné pre realizáciu zmluvy uzatvorenej s Kupujúcim.
 9. Kupujúci ďalej súhlasí s ukladaním tzv. „Cookies“ do jeho koncového zariadenia (napr. Počítača) tak, aby sa uľahčilo poskytovanie služieb informačnej spoločnosti; Kupujúci má možnosť odmietnuť, aby „cookies“ alebo podobné zariadenie uložené na jeho koncových zariadení, napr. Tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu Súkromné ​​prehliadanie.

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Zmluva o kúpe tovaru sa riadia právnym poriadkom slovenský republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo vykonávať zmeny obchodných podmienok. Tieto zmeny sa nevzťahujú na objednávky dokončenej pred účinnosťou príslušných zmien. Zmeny obchodných podmienok sú účinné ich zverejnením na webovej stránke.